CHINESE UNIVERSITIES IN JIANGXI

  • Gannan Normal University
  • Jiangxi Normal University
  • Jiangxi University of Finance and Economics
  • Jingdezhen Ceramic Institute
  • Nanchang Hangkong University
  • Nanchang University