CHINESE UNIVERSITIES IN FUJIAN

  • Fujian Agriculture and Forestry University
  • Fujian Medical University
  • Fujian Normal University
  • Fujian University of Technology
  • Fuzhou University
  • Huaqiao University
  • Wuyi University
  • Xiamen University
  • Xiamen University of Technology